Terms & Conditions

“ผู้ให้บริการ” หรือ “OneSpace” หมายถึง บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการรายชื่อดังปรากฏในหน้าแรกของสัญญาฉบับนี้
OneSpace ตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ Blockchain as a Service ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตบริการ
1.1 บริการ Blockchain as a Service ของผู้ให้บริการ เป็นบริการสำหรับองค์กร/นิติบุคคล (ผู้ใช้บริการ) ที่เช่าใช้บริการการเก็บข้อมูลด้วย เทคโนโลยี Blockchain
ในรูปแบบ Blockchain Node on Cloud เป็นระบบเสมือนที่มีการจัดสรรทรัพยากรส่วนต่างๆ ทั้ง CPU, Memory, storage ร่วมกันและสามารถบริหารจัดการผ่านระบบ เครือข่ายได้ด้วยผู้ใช้บริการเอง โดยคิดค่าบริการตามจำนวนทรัพยากรที่จัดสรรบน Blockchain Node ที่มีการใช้งานจริงโดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการแต่ละ Blockchain Node ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศได้โดยมีระบบ Network Firewall สำหรับการป้องกัน Blockchain Node

1.2 เมื่อเริ่มใช้บริการ ผู้ให้บริการจะติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมและตั้งค่าความปลอดภัยของระบบให้ตามที่ตกลงเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น ถ้ามีการร้องขอให้จัดการใน Blockchain Node หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ หรือตั้งค่าต่างๆ ภายในระบบ Blockchain Node ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ
ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

1.3 Blockchain Node ที่ ผู้ให้บริการให้บริการไม่อนุญาตใช้สำหรับทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่ ได้รับอนุญาตจากทาง ผู้ให้บริการและเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมาย

1.4 หากผู้ให้บริการ ตรวจพบว่ามีการนำ Blockchain Node ที่ผู้ให้บริการ ให้บริการไปใช้งานซึ่งขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าว (ข้อ1.3) ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ Blockchain Node ของผู้ใช้บริการได้ทันที และหรือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไข หรือยกเลิกบริการตามแต่สมควรโดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และผู้ใช้บริการ
ยอมรับว่าผู้ใช้บริการไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการเพราะเหตุดังกล่าวได้

1.5 บริการ Blockchain Node มีให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในจัดเก็บประมวลผลข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจการค้าการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาและข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น ห้ามมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใดๆ อาทิเช่น ข้อมูลอันละเมิดสิทธิ ข้อมูลอันเป็นการข่มขู่ ลามกอนาจารหรือเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ใช้บริการรับรองว่าหากผู้ให้บริการถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดสิทธิ์ต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ Blockchain Node ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

1.6 การให้บริการตามสัญญานี้เป็นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดโดยมีมาตรฐานและคุณภาพบริการ ( SERVICE LEVEL AGREEMENT: SLA) ที่ระดับร้อยละ 99.50 ในกรณีที่เกิดการใช้งานขัดข้อง ทางผู้ให้บริการได้รับ แจ้งจากผู้ใช้บริการ และแก้ปัญหาให้สามารรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากบริการที่ขัดข้องนั้นเกิดจากทาง
ผู้ใช้บริการทางบริษัทขอสงวนความรับผิดชอบ แต่หากบริการที่ขัดข้องเกิดจากผู้ให้บริการทางผู้ให้บริการยินดีปรับลดค่าใช้บริการในเดือนนั้นตามจำนวนเวลาที่ไม่สามารถ
เข้าใช้บริการได้จริง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาในการปรับลดค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งระยะเวลาจะเริ่มนับจากการแจ้งปัญหาของผู้ใช้บริการเท่านั้น และการเรียกร้อยค่าชดเชยทั้งหมดต้องมีจำนวนรวมไม่เกินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น

2. หน้าที่ผู้ใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/คำแนะนำที่ผู้ให้บริการ หรือที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมประกาศกำหนดขึ้นเพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการ และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

2.2 ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่ ผู้ให้บริการ ในการดำเนินการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่ผู้ให้บริการในการขอใช้บริการตามสัญญานี้และ
ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือการปฏิบัติ ตามกฎหมาย

2.3 ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บริการและระบบเครือข่ายในลักษณะมีความประพฤติดี (net etiquette) ไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือกฎหมาย อื่นๆ และ/หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการกระทำละเมิด หรือความประพฤติที่เสียหายโดยผู้ใช้บริการ ผู้อยู่ในอำนาจปกครองลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนร่วมหรือ
รับรู้ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิปิดกั้น ยกเลิกหรือระงับการให้บริการได้หาก ผู้ให้บริการได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานตำรวจหรือ
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการนั้น

2.4 ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในเครือข่าย ู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน นอกจากนั้น
ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและไม่ปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเทอร์เน็ต

2.5 ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ password ของผู้ใช้บริการและจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดมีขึ้นแก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพราะเหตุมีผู้ล่วงรู้ password ของผู้ใช้บริการและทำการบุกรุกเข้าเครื่อง Blockchain Node
ของผู้ใช้บริการและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ

2.6 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการไม่สามารถตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้บริการป้อน ผ่านระบบแต่อย่างใด ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่งข่าวสารและ down-time ของระบบอื่นใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่รับผิดชอบในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าแฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูลหรือ ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ

2.7 ผู้ใช้บริการรับทราบว่ากรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ใดๆที่จัดไว้เพื่อให้บริการ Blockchain as a Service (ถ้ามี) ยังคงเป็นของผู้ให้บริการเว้นแต่จะได้มีข้อตกลงเป็น
อย่างอื่นตลอดระยะเวลาการใช้บริการนี้ผู้ใช้บริการตกลงจะดูแลรักษา Blockchain Node อย่างวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนและจะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ Blockchain Node นั้น

2.8 ผู้ใช้บริการต้องดูแลระบบ Blockchain Node ของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัยจากบุคคลที่พยายามเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานภายในระบบ Blockchain Node ของผู้ใช้บริการเองซึ่งรวมถึงจำนวนปริมาณข้อมูลอันเกิดจากปัญหาภายใน Blockchain Node ของู้ใช้บริการ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์, Mail Spamming หรือ Malware เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้ให้บริการพบปัญหาดังกล่าวและเป็นผลทำให้บริการ Blockchain as a Service เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นหรือทำให้ คุณภาพของบริการ Blockchain as a Service ลดลงผู้ใชบริการยินยอมให้ ผู้ให้บริการระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ให้บริการเพราะเหตุดังกล่าวได้

3. ค่าบริการกรณีที่ผู้ใช้บริการค้างชำระหนี้ใดๆ ต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิยึดหน่วงเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของ
ผู้ใช้ (ถ้ามี) จนกว่าผู้ให้บริการ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการในระหว่างที่มีการยึดหน่วงดังกล่าว

4. การชำระค่าบริการ
4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการให้แก่ ผู้ให้บริการตามกำหนดระยะเวลา (Due Date) ที่ระบุในใบแจ้งรายการการใช้

4.2 หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม หรือชำระเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการไว้ได้ทันทีจนกว่าผู้ใช้บริการจะ
ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่นั้นให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ
ระงับบริการตามสัญญาข้อนี้และผู้ให้บริการ สงวนสิทธิที่จะเลิกสัญญาและเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการ

5. การโอนสิทธิ
5.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้บริการไปยังบุคคลภายนอก และผู้ใช้บริการไม่สามารถนำสิทธิการใช้บริการไปให้เช่าช่วงบริการ หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

5.2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำสิทธิในการใช้บริการไปใช้บริการร่วมกับบุคคลอื่นใด และไม่สามารถให้ผู้อื่นร่วมใช้ user account เพื่อค้นหาข้อมูลหรือเพื่อกำไรและอื่นใด เว้นแต่ตัวแทนหรือลูกจ้างของตน โดยการใช้บริการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนด (แล้วแต่กรณี) ในกรณีถ้าผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนบุคคลติดต่อต้องแจ้งให้ทาง OneSpace ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. การระงับการให้บริการ
6.1 ในกรณี ู้ให้บริการ มีเหตุจำเป็น เกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการหรือเหตุการณ์ใดๆที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ผู้ให้บริการ มีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้า 30 วัน

6.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือไม่ชำระค่าบริการรายเดือน ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที

6.3 ในกรณีผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการใช้บริการ หรือ ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการ
ได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เช่นการไม่รับวางใบแจ้งหนี้เป็นต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันที ทั้งนี้
ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิระงับการให้บริการตามสัญญาข้อนี้และผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่
ที่จะต้องชำระค่าบริการจนครบถ้วนตามสัญญา

7. การเลิกสัญญา
7.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีหากมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้โดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล ในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมายหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือไม่ค่าบริการรายเดือน หรือชำระค่าธรรมเนียมแรกงวดใดงวดหนึ่ง หรือมีเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

7.2 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้อย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ให้บริการ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไม่สามารถใช้บริการได้ โดยผู้ให้บริการจะคืนเงินค่าบริการในระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้บริการที่ได้รับชำระจากผู้ใช้บริการให้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว แต่จำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรวมถึงค่าดำเนินการต่างๆ ในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

8. กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดผู้ใช้บริการต้องส่งคืนทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการภายใต้ สัญญานี้ทันที (ถ้ามี) ทั้งนี้โดยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการยกเว้นมีข้อตกลงกำหนดเป็นอย่างอื่น

9. ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้ถูกหรือถือว่าถูกชี้ขาดว่าไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่สมบูรณ์ ให้ข้อกำหนดต่างๆส่วนที่เหลือในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับได้และ
ยังคงสมบูรณ์และไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของบรรดาข้อกำหนดที่เหลือนั้นๆ บรรดาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับ

10. คู่สัญญาตกลงที่จะดูแลรักษาข้อมูลความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อให้เป็น
ความลับต่อไปจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับหรือยินยอมให้บุคคลอื่นรับทราบ หรือใช้ข้อมูลความลับโดยจะใช้มาตรฐานการดูแลข้อมูลความลับนั้น เสมือนกับการดูแลรักษาข้อมูลความลับที่สุดของตนเองเป็นอย่างน้อยในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องให้พนักงาน หรือบุคคลในบังคับของตนได้รับทราบหรือใช้ข้อมูลความลับดังกล่าวนั้น คู่สัญญาต้องจัดให้พนักงานหรือบุคคลในบังคับของตนทำข้อตกลง(ควบคุมภายใน)ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับก่อน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ คู่สัญญายังคงต้องรับผิดชอบการกระทำของพนักงานหรือบุคคลในบังคับของตนที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับทุกประการ