นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ขอให้ท่านผู้ใช้บริการได้พิจารณานโยบายส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ บริษัทฯ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามผ่านทาง support@onespace.co.th


ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้


1. บริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูล ดังนี้
   1.1 ข้อมูลส่วนการลงทะเบียนและข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ทางบริษัทฯ อาจจะขอให้ผู้ใช้บริการกรอก ชื่อ
อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อระบุตัวตนสำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานควรดูแลรหัสผ่านและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ

    1.2 ข้อมูลการใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณี
ที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทฯ จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูล
      1.2.1 การสร้าง ลบ หรือจัดการ Node โดยจะไม่เข้าถึงข้อมูลภายในของ ผู้ใช้บริการ หากไม่ได้รับอนุญาต
      1.2.2 การเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ใช้บริการ โดยจัดเก็บข้อมูล ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ดังนี้
         - หมายเลขไอพี (IP Address)
         - ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)

กรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้งานเกิดการสูญหายหรือเสียหาย โดยการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือ
กรณีใดๆ ก็ตามทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับผิดชอบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด

   1.3 ข้อมูลการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อีเมล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อไว้สำหรับ
ออกใบกำกับภาษีแก่ผู้ใช้บริการ

   1.4 ข้อมูลการรับแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูล ทางบริษัทฯ ขอเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

2. บริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ของการให้บริการหรือ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด หรือหน่วยงานบังคับทางกฎหมายขอให้ดำเนินการ

3. บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นรายกรณี หากบริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายส่วน บุคคลจะประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจนก่อนผ่านทางช่องเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบโดยตรง ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้น
โดยตลอดแล้ว และท่านตกลง ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ